uphinh.vn Tạm Thời Ngưng Hoạt Động

 

Các hình ảnh cũ mà bạn đã upload lên vẫn được truy xuất bình thường. Nếu bạn muốn upload hình ảnh mới khi bán hàng tại www.5giay.vn, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây: http://www.5giay.vn/noi-qui-thong-bao/6988645-huong-dan-up-anh-truc-tiep-len-5giay-bang-nut-up-anh.html